Notulen WGTF vergadering 17-feb-14

WGTF
 

WGTF vergadering 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2014 te Capelle a/d IJssel.

Aanwezig: Bob de Boer, Charles Mikkers, Ron Korteknie, Ton van der Kraats, Reinier Touw, Ignace Adriaanse, Rob Siereveld, Annemieke Verkerk, René Imthorn, Piet Hein Streutgers, Rob Oosenburgh, Harry Jabroer, Bob Steinbacher, Els van Hoeckel, Rene Witteveen, Derk Schut, Kim Kuijsters, Sjoerd Leenders.

Punt 1
Opening
Dhr. Edward Verstraten bestuurslid opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Walter van de Vlugt heeft zich afgemeld.
USGTF bestaat 25 jaar, namens de WGTF zal de voorzitter een speciaal geschenk sturen aan Geoff Bryant de oprichter van de USGTF / WGTF
Bestuurslid Walter vd Vlugt laat zich vertegenwoordigen bij volmacht door Mr. Jolmer de Haas ere lid DGTF.
Dhr. de Haas gaat verder met het afhandelen van de agendapunten.

Punt 2
Om het juiste aantal bestuursleden te hebben en een rechtsgeldige vergadering te hebben komt er eerst een voordracht voor nieuwe bestuursleden.
Voorstel nieuwe bestuursleden
Voorgedragen zijn: Penningmeester: Reinier Touw
Secretaris: Charles Mikkers
Bestuurslid: Richard van Stralen
Bestuursleden worden aanvaard en nemen zitting.
Hierdoor is het voorgeschreven quorum aanwezig
Zij zullen bij de Kamer van koophandel worden aangemeld. Naast E.J. Verstraten algemene zaken DGTF /WGTF

Punt 3
Notulen 2012
Notulen van 2012 zijn bij De heer Cornelisse verdwenen en Dhr. Verstraten heeft een vergadering verslag gemaakt.
Dhr. Verstraten leest verslag voor en vergadering gaat akkoord met de beschrijving en toedracht 2013.

Punt 4
Voorstel voor het aannemen van een nieuwe voorzitter.
Profiel wordt opgesteld door het bestuur en voorgelegd aan de leden van de WGTF. Hierbij wordt aan een zorgvuldigheids eis voldaan en is er door het profiel vast te leggen een optimale basis voor het functioneren
Leden/vergadering mogen suggesties aandragen aangaande de vereiste capaciteiten van de nieuwe voorzitter van de WGTF.
Uiteraard dient de nieuwe voorzitter draagvlak te hebben binnen de leden van de WGTF en dient vooral een waardig gesprekspartner voor NGF/PGA en NVG te zijn en representant voor alle overige golfpartijen en belanghebbenden.
Dhr. Imthorn: Wanneer loopt de termijn af waarop de leden suggesties mogen inleveren.
Dhr. De Haas: Maximaal één jaar. Echter ivm. de voortgang zal het bestuur een beslissing nemen op uiterlijk 1 juli 2014.
Dhr. van der Kraats stelt dat de kandidaat-voorzitter vooral buiten de WGTF draagvlak dient te hebben en geaccepteerd wordt door PGA, commerciële clubs, NGF, NVG en andere belanghebbenden. Een terechte stelling.

Punt 5
Kas
Reinier Touw neemt het stokje over van Dhr Cornelisse en heeft de kascommissie geïnformeerd over de geldstromen.
Kascommissieleden Dhr. Schut en Dhr Steinbacher hebben kascontrole uitgevoerd en geen onregelmatigheden gevonden en adviseren de alv. Decharge te verlenen aan het gehele bestuur en niet alleen aan de penningmeester. De vergadering gaat akkoord.

Punt 6
Wedstrijden
Het format wordt gewijzigd openklasse blijft, het wordt minder kostbaar door een bijdrage uit de leden kas en er wordt een format aan toegevoegd om de kwaliteit van het spel te verbeteren.

Prijzengeld

Dhr. Leenders: Waarom sweepstake geld besteed is aan een referee en niet voor het prijzengeld, waarvoor de prijzenpot bedoeld is.
Dhr. Verstraten antwoordt:
In 2013 werden op kwalitatief betere golfbanen gespeeld
Deelnemersaantal daalden; kosten bleven gelijk
Holland Golf sponsorde in 2012 een groot deel van het prijzengeld
Sponsorprogramma van Dhr Mikkers is niet van de grond gekomen
Dhr. Leenders: Daling van het aantal deelnemers vindt zijn oorzaak in de problemen 2012 en dat in ALV 2013 al besloten is actief sponsors te gaan werven. Hij vraagt aan Dhr Mikkers (sponsorcommissie) naar de voortgang.
Dhr. Mikkers: Het is lastig sponsoren te vinden. Enerzijds de huidige economische situatie anderzijds het ontbreken van een raamwerk voor een sponsorpakket.
Dhr. Schut: Vindt het jammer dat het raamwerk niet in 2013 gemaakt is.
Dhr. van der Kraats stelt voor pro/am's te organiseren. Dhr. Verstraten geeft aan dat het dan nog invitational moet heten: richtlijnen uit Amerika en legt het ter overweging neer bij de secretaris Dhr. Mikkers. Mogelijk dat het ingepast kan worden in het sponsoren plan.
Dhr. Mikkers gaat dit plan verder uitwerken
Referee
Dhr. Van der Kraats: Wat is het nut van een externe referee waarom niet geld besparen door een interne referee aan te stellen. De voorzitter / bestuur; dat komt neer op eigen vlees keuren in een scratch wedstrijd. Gezien het vertrouwen dat de NGF stelt in het lopen van scores willen we dat toch serieus aanpakken stelt Dhr. Verstraten.
Dhr. Witteveen vindt de huidige externe referee juist goed.

Punt 7
KSS
Dhr. de Haas stelt dat de KSS is uitgewerkt en uitgebreid is besproken in het Second Month Seminar. Het merendeel van de aanwezigen is op de uitleg geweest en er komt op de site nog een uitleg en verslag.

Punt 8
Rondvraag
Dhr. Witteveen: Stelt dat de Order of Merit nu dus een puntensysteem is en niet meer een geldprijs. Mits er een sponsor komt.
Dhr. Witteveen: Waar staan de wetten van de KSS vastgelegd en hoe komt het op je pas te staan?
Dhr. Verstraten zegt dat de KSS ingesteld is door het NOC/NSF en nog steeds in ontwikkeling is en dat de kwalificatie wel degelijk op de DGTF pas komt te staan. Publicaties van de competenties zal plaatsvinden middels websites en o.a. NVG-uitgifte 'Golf Business'.
Dhr. Leenders: Wie gaat zitting nemen in de kascommissie.
Dhr. Steinbacher en Dhr. Schut nemen nog een jaar zitting in de kascommissie
Dhr. Leenders: Is de vorming van de KSS niet in strijd met de filosofie van de DGTF. Dat er leraren opgeleid dienen te worden ipv. Golfspelers.
Dhr. Verstraten is het roerend met Dhr. Leenders eens, maar accreditatie en acceptatie naar de markt toe is van groot belang.
Dhr. de Haas zegt dat KSS geen verplichting is. En ook zeker geen devaluatie van het DGTF product. Het is gewoon een extra service met als bij effect dat de markt in de loop der tijd begrijpt dat het om opleiden en lesgeven gaat in hoofdzakelijk de recreatieve sfeer.
Mevr. Kuijsters vraagt zich af of er een extra datum van vergadering in het leven geroepen kan worden. Na bv Julius Cup als seizoensevaluatie.
Bestuur gaat dit bespreken en spreekt de intentie uit daar gehoor aan te geven.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering .

Download de statuten van de WGTF hier (pdf)

Aanvraag-icon-blue-lang-left