Statuten Vereniging DGTF

Statuten Vereniging DGTF.

Op dit moment liggen de statuten ter wijziging bij de notaris, derhalve zijn dit de laatst geldende statuten van de vereniging

OMZETTING VERENIGING MET BEPERKTE RECHTSBEVOEGDHEID IN VERENIGING MET VOLLEDIGE RECHTSBEVOEGDHEID

Heden, vijf en twintig januari tweeduizend tien, verschenen voor mij, Mr. Dennis Henricus Wilhelmus Melgers, notaris te Amsterdam:

1. de heer René Jacob Antonie Imthorn, houder van een paspoort met nummer NYFB92211, wonende te 3741 EK Baarn, Prof. Fockema Andreaelaan 63, geboren te Leiden op negen augustus negentienhonderdachtenvijftig, gehuwd;

2. de heer Edward John Verstraten, houder van een rijbewijs met nummer 4561061308, wonende te 3069 JA Rotterdam, Einsteinplaats 33, geboren te Rotterdam op zesentwintig juli negentienhonderdvijfenveertig, ongehuwd, geen geregistreerd partner;

ten deze handelend in hun hoedanigheid van voorzitter/penningmeester respectievelijk secretaries van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid: Vereniging van de Dutch Golf Teachers Federation, gevestigd te Baarn, kantoorhoudende te 3741 EK Baarn, Prof. Fockema Andreaelaan 63, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem-en Flevoland onder dossiernummer 32110197; hierna te noemen: "de vereniging".

De comparanten verklaarden dat de vereniging is opgericht op zeventien mei tweeduizend vijf en dat de algemene vergadering van de vereniging op zestien februari tweeduizend negen (met aanvulling bij vergadering van negentien oktober tweeduizend negen) heeft besloten om de statuten van de vereniging te doen opnemen in een notariële akte en daarbij de navolgende statuten vast te stellen.

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de comparanten de statuten van de vereniging vast te stellen als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging World Golf Teachers Federation of the Netherlands. 2. Zij heeft haar zetel te Baarn.

Duur

Artikel 2

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Verenigingsjaar-boekjaar

Artikel 3

Het verenigingsjaar is tevens het boekjaar van de vereniging en loopt van een januari tot en met eenendertig december.

 

Doel en middelen

Artikel 4

1. De vereniging heeft ten doel de uitoefening van de golfsport in de meest uitgebreide zin des woords te bevorderen, alsmede het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging, zijnde golfprofessionals, alles in overeenstemming met de regels die de World golf Teachers Federation ("WGTF"), gevestigd in de Verenigde Staten, vertegenwoordigd in Nederland door haar licentiehouder (de “licentiehouder”) daarvoor vaststellen, in de ruimste zin des woords.

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het behartigen van de belangen van haar leden in de contacten met in Nederland gevestigde golfclubs, met de exploitanten van golfterreinen, door het houden van wedstrijden alsmede het organiseren van andere bijeenkomsten, in het belang van de leden, zulks ter bevordering van de onderlinge verhoudingen en contacten tussen de leden en verder door alle wettige middelen die voor het doel van de vereniging dienstig worden geacht.

3. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door: a) de jaarlijkse bijdragen van de leden; b) de hoofdelijke omslagen over de leden; c) erfenissen en legaten; d) subsidies; e) schenkingen; f) andere inkomsten en toevallige baten.

Lidmaatschap, vereisten

Artikel 5

1. Als leden in de zin van het Burgerlijk Wetboek kent de vereniging leden golfprofessionals, ereleden en buitengewone leden.

2. Een lid golfprofessional van de vereniging kan zijn: a) een natuurlijk persoon met de Nederlandse nationaliteit, die in het bezit is van een door de licentiehouder gecertificeerd diploma voor golfprofessional, dan wel een door de licentiehouder erkend diploma voor golfprofessional;  b) een natuurlijk persoon zonder de Nederlandse nationaliteit, die in het bezit is van een door de licentiehouder gecertificeerd diploma voor golfprofessional, dan wel een door de licentiehouder erkend diploma voor golfprofessional, welke golfprofessional in Nederland als zodanig werkzaam is bij een in Nederland gevestigde golfclub of golfaccommodatie.

3. Als erelid kan tot de vereniging worden toegelaten een natuurlijk persoon, die zich op buitengewone wijze voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt.

4. Als buitengewoon lid kan worden toegelaten degene met een Nederlandse nationaliteit die niet voldoet aan de vereisten gesteld in lid 2 van dit artikel, wiens werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het deelnemen aan professionele golfwedstrijden zowel in binnen-als in buitenland.

5. Indien en voor zover een buitengewoon lid als bedoeld in lid 4 niet meer voldoet aan de daarin gestelde eisen kan hij gedurende maximaal één jaar zijn lidmaatschap behouden. Indien na deze periode blijkt dat hij/zij niet voldoet aan de criteria gesteld in lid 2 van dit artikel, verliest hij automatisch zijn lidmaatschap.

Lidmaatschap, algemeen

 Artikel 6

1. Het lidmaatschap van de vereniging is strikt persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar.

2. Tenzij in de statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de leden golfprofessionals, de buitengewone leden en de ereleden allen dezelfde rechten en verplichtingen.

3. Waar in de statuten wordt gesproken van leden, worden daarmede, tenzij het tegendeel blijkt, de leden golfprofessionals, de buitengewone leden en de ereleden bedoeld.

4. Waar in de statuten wordt gesproken van lidmaatschap wordt daarmede, tenzij het tegendeel blijkt, het lidmaatschap van de leden golfprofessionals, de buitengewone leden en van de ereleden bedoeld.

Lidmaatschap, aanvang

Artikel 7

1. Men wordt lid van de vereniging door schriftelijke aanmelding bij, en toelating als zodanig, door het bestuur.

2. Ingeval van het niet toelaten tot het lidmaatschap door het bestuur heeft het aspirant-lid de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep van de vereniging.

3. Men wordt erelid van de vereniging indien men op voordracht van het bestuur met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen door de algemene vergadering als zodanig wordt benoemd en de betrokkene die benoeming aanvaardt.

Lidmaatschap, rechten en verplichtingen

Artikel 8

1. Onverminderd hetgeen overigens bij de wet of de statuten is bepaald, hebben de leden van de vereniging het recht om van de faciliteiten van de vereniging gebruik te maken en wel overeenkomstig de reglementen, besluiten en gebruiken van de vereniging en onder eventuele nadere voorwaarden, die door het bestuur worden gesteld.

2. Het lidmaatschap van de vereniging verplicht de leden: a) tot naleving van alle verplichtingen in de statuten en de reglementen van de vereniging aan de leden opgelegd, waaronder het voldoen aan hun financiële verplichtingen tegenover de vereniging; b) tot naleving van de rechtsgeldig genomen besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur; c) tot het nalaten van alles waardoor de vereniging kan worden benadeeld en/of in diskrediet kan worden gebracht; met name het naleven van de zogenaamde "Golf Teaching Professional WGTF Code of Ethics";  d) tot het verstrekken van de juiste persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) aan de vereniging.

3. Ieder lid, met uitzondering van een erelid, is aan de vereniging een jaarlijkse financiële bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De algemene vergadering kan de leden golfprofessionals en de buitengewone leden in categorieën indelen met een verschillende bijdrage.

4. De algemene vergadering kan besluiten tot heffing van hoofdelijke omslagen over de leden. Het bepaalde in de tweede zin van lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

 5. De leden van de vereniging kunnen niet door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid te hunnen opzichte uitsluiten van een besluit van de algemene vergadering, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van leden van de vereniging zijn verzwaard.

  6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage en de omslag voor het geheel verschuldigd, behoudens door het bestuur verleende schriftelijke ontheffing.

Lidmaatschap, einde

 Artikel 9

1. Het lidmaatschap eindigt: a) door de dood van het lid; b) door schriftelijke opzegging; c) door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging; d) door ontzetting door het bestuur namens de vereniging; e) door verlies van een hoedanigheid als aangegeven in artikel 5 van deze statuten.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap mogelijk indien redelijkerwijs van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval van opzegging van het lidmaatschap door het bestuur namens de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten gesteld in de statuten voor het lidmaatschap gesteld, indien het lid, ondanks betalingsherinnering, niet, niet tijdig of niet volledig het door hem aan de vereniging verschuldigde voldoet, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het bestuur stelt het betrokken lid binnen een week na het besluit schriftelijk met opgaaf van redenen, van het besluit in kennis. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit schriftelijk in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep doet binnen een maand na ontvangst van het beroepschrift uitspraak, waarbij de betrokkene in de gelegenheid wordt gesteld zich te laten horen. Ingeval de Commissie van Beroep het besluit van het bestuur vernietigt herleven voor de betrokkene alle lidmaatschapsrechten. Indien de Commissie van Beroep het besluit van het bestuur niet vernietigt, heeft de betrokkene het recht een beslissing op te dragen aan de eerstkomende  algemene vergadering in welke vergadering hij het recht heeft aanwezig te zijn en daarin het woord te voeren. Zolang het besluit van het bestuur tot ontzetting niet is vernietigd, is de betrokkene geschorst zodat het zijn rechten als lid van de vereniging niet kan uitoefenen.

5. Indien het lidmaatschap door het bestuur wordt opgezegd, omdat het van oordeel is dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, is het bepaalde in de tweede, derde, vierde en vijfde zin van lid 4 van dit artikel overeenkomstig van toepassing.

 

Bestuur, samenstelling, benoeming, ontslag en schorsing

Artikel 10

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal leden.

2. Tenminste twee derde van het aantal leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de meerderjarige WGTF golfprofessionals benoemd. De licentiehouder heeft het recht om één (1) bestuurslid te benoemen. Dit bestuurslid hoeft niet een meerderjarige WGTF golfprofessional te zijn.

3. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd.

4. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om in afwijking van lid 2 van dit artikel een voorzitter van buiten de vereniging te benoemen.

5. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Deze functies kunnen in een persoon zijn verenigd.

6. De leden van het bestuur verdelen onderling de verder te vervullen functies en taken.

7. Een lid van het bestuur treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden, indien bij zijn benoeming door de algemene vergadering geen kortere termijn is gesteld. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarvergaderingen als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de statuten.

8. Aftredende leden van het bestuur zijn onmiddellijk herbenoembaar als lid van het bestuur. Indien een vacature in het bestuur ontstaat, moet daarin zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in de eerstvolgende jaarvergadering, als bedoeld in artikel 15 lid 3 van de statuten worden voorzien.

10. Het bestuur stelt ten aanzien van elke vacature in het bestuur -met uitzondering van een vacature te vervullen door benoeming door de licentiehouder -een golfprofessional kandidaat voor het bestuurslidmaatschap; de naam van dit lid wordt in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld.

11. Uiterlijk tien (10) dagen voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden kunnen de leden kandidaten voor het bestuurslidmaatschap stellen door een voordracht voorzien van de handtekeningen van tenminste tien (10) leden golfprofessionals bij de secretaris in te dienen.

12. De leden van het bestuur kunnen, ook wanneer zij voor een bepaalde tijd zijn benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.  Ter zake schorsing en ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

13. Indien ingeval van schorsing van een lid van het bestuur de algemene vergadering niet binnen drie maanden na schorsing tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen laten bijstaan.

14. Het bestuurslidmaatschap eindigt, behoudens het hiervoor in dit artikel bepaalde: a) doordat het lid van het bestuur opzegt of het vrije beheer over zijn vermogen verliest;  b) voor wat betreft de door de algemene vergadering benoemde bestuurders: doordat het lid van het bestuur ophoudt golfprofessional van de vereniging te zijn.

 

Bestuur. taak en bevoegdheden

Artikel 11.

1. Een niet voltallig bestuur blijft niettemin volledig bevoegd, behoudens het bepaalde in artikel 12, doch is gehouden ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in de vacatures wordt voorzien.

2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens hetgeen elders bij of krachtens de statuten aan andere organen van de vereniging is opgedragen, alle daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende bevoegdheden, daaronder met name ook begrepen de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het zorgdragen voor de naleving van de statuten en de reglementen van de vereniging.

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van derde verbindt.

4. Op het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in het vorige lid kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

Bestuur, vergaderingen en besluitvorming

Artikel 12 

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in een door het bestuur aan te wijzen gemeente.

2. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, dan wel tenminste twee andere leden van het bestuur dit noodzakelijk achten.

3. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, dan wel door de leden van het bestuur in het vorige lid van dit artikel bedoeld of namens deze(n) door de secretaris.

4. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van tenminste tien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, en onder opgave van de te behandelen onderwerpen en plaats en tijdstip van de vergadering.

5. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de  meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. 

6. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van het bestuur heeft één (1) stem. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen verkregen, zo nodig na tussen stemming. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

7. De volgende besluiten kunnen slechts genomen worden indien het bestuurslid dat is benoemd door de licentiehouder deze heeft goedgekeurd: (a) het aangaan en/of verbreken van samenwerkingsverbanden met andere organisaties op het gebied van opleiding, beleid en regelgeving op het gebied van de golfsport, waaronder in ieder geval begrepen de PGA Holland, Nederlandse Golf Federatie, Golfverening Nederland, CIOS en het Van Swinderen College, (b) voorstel tot statutenwijziging met betrekking tot de bepalingen van artikel 12.7 van de statuten.

8. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering van het bestuur worden gehouden, met dien verstande dat, indien een of meer leden van het bestuur zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende, gesloten briefjes.

9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

10. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

11. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel dat door het bestuur een besluit is genomen, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

12. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid van dit artikel bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de leden van het bestuur of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van het bestuur dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

13. Van het verhandelde/beraadslagingen in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Zij, die de vergaderingen bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De notulen worden vastgesteld en getekend door degene die in de vergadering, waarop de notulen betrekking hebben, als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. In afwijking van het in dit artikel bepaalde kunnen zolang in een vergadering van het bestuur alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig zijn, geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten  gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen van het bestuur niet in acht genomen. 

Vertegenwoordiging

Artikel 13.

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan zij worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of door de voorzitter samen met de penningmeester.

Adviesraad 

Artikel 13a. 

1. De vereniging kan een adviesraad instellen bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal personen.

2. Twee/derde van het aantal leden wordt benoemd door de algemene vergadering uit de meerderjarige leden. Een derde wordt benoemd door coöptatie.

3. De adviesraad kiest uit de door coöptatie benoemde leden de voorzitter van de adviesraad.

4. Een lid van de adviesraad treedt uiterlijk binnen drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door de adviesraad op te maken rooster van aftreden.

5. Aftredende leden van de adviesraad zijn onmiddellijk herbenoembaar als lid van de adviesraad.

6. Maximaal twee leden van het bestuur hebben toegang tot de adviesraadvergaderingen.

7. De adviesraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.

8. Leden van de adviesraad hebben toegang tot de algemene vergadering en mogen in de vergadering het woord voeren; zij hebben geen stemrecht.

Commissies door het bestuur ingesteld. 

Artikel 14 

1. Voor de organisatie van evenementen of anderszins kan het bestuur commissies instellen.

2. In iedere door het bestuur ingestelde commissie zal steeds een bestuurslid zitting hebben.

3. Alle door het bestuur ingestelde commissies zullen werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

4. De taak en werkwijze van iedere door het bestuur ingestelde commissie zullen bij de instelling door het bestuur worden vastgesteld, dat steeds bevoegd is die taak en/of werkwijze nadien te wijzigen.

Algemene vergadering, bevoegdheden en stemrecht 

Artikel 15 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die door de wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan van de vereniging zijn opgedragen.

2. In de algemene vergadering heeft, indien niet geschorst, ieder lid een stem.

3. Een lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk gemachtigd lid van de vereniging doen uitbrengen. Hij kan daarbij slechts voor één (1) medelid als gemachtigde optreden.

Algemene vergadering, plaats en jaarvergadering

Artikel 16

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in een door het bestuur aan te wijzen gemeente in Nederland.

2. Jaarlijks wordt tenminste één (1) algemene vergadering gehouden, en wel uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de algemene vergadering.

3. In de eerste in het vorig lid van dit artikel bedoelde algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag, opgemaakt door de secretaris, uit en doet het, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overige bescheiden, opgemaakt door de penningmeester, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

4. Tenzij in het betreffende verenigingsjaar reeds eerder een algemene vergadering is gehouden waarin die punten zijn behandeld, worden in de jaarvergadering voorts in elk geval de volgende punten behandeld: a) benoeming van de in het volgende lid van dit artikel bedoelde commissie; b) vervulling van vacatures in het bestuur.

5. Wordt tegelijk met de in lid 3 bedoelde stukken niet een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393, Boek 2 Burgerlijk Wetboek overlegd, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee of meer leden golfprofessionals, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

6. Het bestuur doet de in lid 3 van dit artikel bedoelde door de penningmeester opgemaakte stukken tijdig voor de dag waarop de algemene vergadering, waarin die stukken zullen worden behandeld, wordt gehouden, aan de in lid 5 van dit artikel bedoelde commissie toekomen.

7. Het bestuur is verplicht aan de commissie bedoeld in lid 5 van dit artikel alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

8. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering zonder voorbehoud van de door het bestuur gedane rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor zijn handelingen in het betreffende verenigingsjaar waarvan uit de overlegde stukken blijkt.

9. Tenzij in het betreffend verenigingsjaar reeds eerder een algemene vergadering is gehouden waarin die punten zijn behandeld, worden in de tweede, en in het tweede lid van dit artikel bedoelde algemene vergadering in elk geval de navolgende punten behandeld: a) goedkeuring van de begroting, opgemaakt door de penningmeester, voor het komende verenigingsjaar; b) vaststelling van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 8 lid 3 van de statuten voor het komende verenigingsjaar. 

Algemene vergadering, wijze en recht van bijeenroepen 

Artikel 17 

1. Naast de in artikel 16 lid 2 van de statuten bedoelde vergaderingen worden voorts zo dikwijls algemene vergaderingen gehouden als het bestuur zulks wenselijk oordeelt.

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste zoveel leden als gezamenlijk bevoegd zijn een/derde gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te  brengen, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Wordt aan die verplichting niet voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van een algemene vergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept. De aldus bijeengeroepen algemene vergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen. 

3. Behoudens in het geval bedoeld in het vorige lid van dit artikel roept het bestuur de algemene vergadering bijeen. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van tenminste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en de dag van de daadwerkelijke vergadering niet meegerekend . De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op elektronische wijze gericht aan de adressen van de leden als vermeld in het register bedoeld in artikel 20 van deze statuten.

4. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

5. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn , kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht genomen.

Algemene vergadering, leiding en notulen 

Artikel 18. 

1. De voorzitter of bij diens afwezigheid en ander lid van het bestuur leidt de algemene vergadering; zo nodig voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken ven het in het vorige lid van dit artikel bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

4. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen laten opmaken. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering, waarop de notulen betrekking hebben, als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. A

Algemene vergadering, toegang en besluitvorming 

Artikel 19  

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging die niet zijn geschorst; Voorts hebben toegang tot de algemene ledenvergadering degene die daartoe door het bestuur of de algemene vergadering zijn uitgenodigd, alsmede de leden van de adviesraad.  Alle op een algemene vergadering aanwezige leden dienen bij binnenkomst een door het bestuur gepresenteerde presentielijst te tekenen. 

2. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen verkregen, zo nodig na tussenstemming. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering wordt gehouden, met dien verstande dat, indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. Schriftelijke stemmingen geschieden bij ondertekende gesloten briefjes. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Register  

Artikel 20 

1. Het bestuur houdt een register bij, waarin de familienaam, de voorletters, het adres, de geboortedatum, alsmede de datum van toelating van ieder lid worden aangetekend, onder vermelding van een lidmaatschapnummer.

2. Het register wordt regelmatig bijgehouden.

3. Alle aantekeningen in het register worden gewaarmerkt door tenminste twee leden van het bestuur.

4. De licentiehouder verstrekt jaarlijks aan ieder lid een lidmaatschapskaart, waarvan de vorm en inhoud door het bestuur wordt vastgesteld.

Reglementen 

Artikel 21

1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen, die niet in strijd mogen zijn met de wet of statuten. In die reglementen kunnen bepalingen worden opgenomen ter nadere uitwerking van hetgeen in de statuten is geregeld, dan wel aangelegenheden worden geregeld die niet in de statuten of de wet zijn geregeld. 

Statutenwijziging 

Artikel 22 

1. In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en voorts onder mededeling waar de in lid 2 van dit artikel bedoelde neder legging plaatsvindt.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten, onverminderd het bepaalde in artikel 17 van de statuten, tenminste tien dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe voor de leden geschikte, bij de oproeping vermelde, plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het  besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, met uitzondering van een voorstel tot statutenwijziging van artikel 12.7, waarvoor ook in de tweede vergadering het quorumvereiste onverkort van toepassing blijft.

5. Een statutenwijziging treedt eerst dan in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te ondertekenen.

6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van de statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten , zoals deze na wijziging zullen luiden, neer te leggen ten kantore van het verenigingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel binnen wier gebied de vereniging haar zetel heeft.

Ontbinding 

Artikel 23 

1. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel van de statuten is, zoveel mogelijk, van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid van dit artikel bedoelde besluit een andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van de ontbinding lid van de vereniging waren.

3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden : “in liquidatie”.

6. Zij die met de vereffening van de vereniging zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding inschrijving te doen in het in artikel 22 lid 6 van de statuten bedoelde register.

Commissie van beroep

Artikel 24

1. De vereniging kent een Commissie van Beroep, bestaande uit drie leden, niet zijnde bestuursleden. De leden van de Commissie van Beroep worden benoemd door de algemene vergadering.

2. Minimaal tweederde van het aantal leden van deze commissie bestaat uit de leden van de vereniging.

3. Zij worden gekozen voor een maximale periode van zes jaar en kunnen te  allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. 

4. Een besluit van de Commissie van Beroep is voor de partijen bindend.

Slotbepaling

Artikel 25

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Slotverklaringen

De comparanten verklaarden tenslotte dat de huidige bestuursleden, te weten de comparanten in hun vermelde functies, als zodanig bestuursleden van de vereniging blijven. De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld. Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte tijdig tevoren te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.  

Aanvraag-icon-blue-lang-left