Wedstrijdreglement

Alle wedstrijden van de DGTF worden gespeeld volgens het DGTF Wedstrijdreglement:
Wedstrijdreglement 2015.
 

1. Deelname aan wedstrijden

1.1. Lidmaatschap DGTF
De wedstrijden worden georganiseerd voor leden van de DGTF.
Vooraf aan de wedstrijd dient het verschuldigde bedrag voor de geplande wedstrijd en eventuele lezingen voldaan te zijn.
Ook aspirant-leden die de DGTF level III opleiding gaan volgen en hun fee hiervoor voldaan hebben zijn welkom.
Introducés en aspirant-leden spelen buiten mededinging mee.
1.2. Betalingverplichtingen
Spelers die hun lidmaatschapsbijdrage niet voldaan hebben, komen niet in aanmerking voor het spelen van wedstrijden die georganiseerd worden door de DGTF. Dit is het geval als de speler:
a. nalaat het vereiste lidmaatschapsgeld voor de verstrijkte termijn te betalen;
b. het lidmaatschap schriftelijk opzegt;
 
De Wedstrijdcommissie zal het bestuur adviseren het lidmaatschap van de betrokkene te beëindigen, als het gedrag van de betrokkene dermate ernstig is dat het niet meer acceptabel is dat de betrokkene lid blijft.
De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor in alle andere gevallen een beslissing te nemen.
1.3. Inschrijvingen
Alle wedstrijden zijn 18 holes strokeplay tenzij anders aangegeven.
De uiterste inschrijfdatum is 3 dagen voor de wedstrijddatum. De inschrijving wordt dan geblokkeerd.
Inschrijvingen kunnen uitsluitend via de agenda op de website plaatsvinden. U dient ingelogd te zijn om in te kunnen schrijven.
1.4. Uitschrijvingen (afzeggingen)
Uitschrijven of afzeggen kan uitsluitend via de agenda op de website. U dient ingelogd te zijn om in te kunnen uitschrijven.
Uiterste uitschrijfdatum is tot vrijdag 12.00 uur vóór aanvang van de desbetreffende wedstrijd.
TE LAAT AFZEGGEN:
Officiële waarschuwing alsmede betaling van de vastgestelde greenfee
NIET OP KOMEN DAGEN:
Officiële waarschuwing plus schorsing voor één door de Wedstrijdcommissie te bepalen wedstrijd alsmede betaling van de vastgestelde greenfee te verhogen met een boete van € 25,-
UITZONDERING:
Goede redenen, gestaafd door schriftelijke bewijzen, zullen door de Wedstrijdcommissie beoordeeld worden.
1.5. Prijsuitreiking
Alle spelers, die deelgenomen hebben aan de wedstrijd dienen bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.
De wedstrijdcommissie kan bij afwezigheid besluiten dat de punten behaald in de wedstrijd vervallen. Bij afwezigheid tijdens de prijsuitreiking van de prijswinnaar ontvangt deze geen prijs en de behaalde punten worden niet toegevoegd aan de Order of Merit.
Om in aanmerking te komen voor de eind klassering van de order of merit moet minimaal aan 50% van de gespeelde wedstrijden zijn deelgenomen.

2. Gedragsregels

Alle leden worden geacht zich in het openbaar onder alle omstandigheden correct tegedragen en zich bewust te zijn van de voorbeeldfunctie die de golfprofessional in de golfwereld heeft. Tevens moet ieder lid in acht nemen, dat de WGTF staat voor o.a. oprechtheid, correctheid en sportiviteit.
2.1 Richtlijnen:
In de meeste gevallen zullen de onder 2.1a tot en met 2.2 genoemde situaties beschouwd worden als een overtreding van de gedragsregels. Indien een ernstige overtreding heeft plaatsgevonden zal er een bijbehorende boete en/of schorsing aan de desbetreffende persoon opgelegd worden. De boete is overeenkomstig artikel 4.1 aan een maximum van € 200,- gebonden.
2.1.a. Kleding
Iedereen wordt geacht tijdens wedstrijden correct gekleed te gaan. Indien een wedstrijd plaatsvindt op een baan waar alleen softspikes toegelaten worden, zal een speler zich aan deze regel moeten houden.
Het dragen van blue jeans, bermuda's en T-shirts tijdens toernooien (een oefenronde is een onderdeel van het toernooi) is verboden. Schoenen dienen schoon te zijn. Zonnekleppen, petten of andere hoofddeksels mogen niet in het clubhuis worden gedragen.
Tijdens prijsuitreikingen dient men gekleed te gaan in schone niet-golfkleding. Bijvoorkeur met colbert. Indien de prijsuitreiking direct plaatsvindt na binnenkomst van de laatste flight, zijn de laatste twee flights vrijgesteld van de hiervoor genoemde verplichtingen aanzien van de kleding.
Uitzonderingen zijn ter beoordeling van de wedstrijdleiding.
2.1.b. Caddies
Iedere speler is verantwoordelijk voor de daden van zijn of haar caddie. Iedere overtreding van één van de volgende regels zal worden beschouwd als een overtreding door de speler.
2.2. Wangedrag
1. Zowel op als buiten de golfbaan.
2. Het niet nakomen van de algemene etiquette en/of de golfetiquette (zoals het gooien met stokken, het moedwilligde baan beschadigen, geen bunkers aanharken, etc.). Zie de Rules of Golf.
3. Het in diskrediet brengen van de WGTF of één van de leden, officials of medewerkers van de WGTF.
4. Het niet melden van wangedrag. Ieder lid wordt gevraagd in de geest van de Rules of Golf vormen van wangedrag te melden aan de Wedstrijdleiding.
5. Leden moeten de Rules of Golf naleven, alsmede de Local Rules, toernooiregels en andere regels voorgeschreven door de DGTF.
6. Onder wangedrag wordt tevens verstaan een zodanig taalgebruik, dat daarvan in het algemeen wordt gesteld dat dit aanstootgevend c.q. onacceptabel is.
7. Eventueel andere situaties waarbij het gedrag ter sprake komt, dit ter beoordeling van de Wedstrijdleiding.

3. Algemene toernooivoorwaarden

3.1. Slecht weer en onspeelbaarheid van de baan
Alle deelnemers aan een DGTF Tour of Order of Merit toernooi dienen er rekening mee te houden dat de Wedstrijdleiding vanwege slecht weer/onbespeelbaarheid van de baan, kan besluiten om het toernooi te vervolgen/uit te spelen op de eerste dag volgend op de dag waarop de laatste ronde was gepland. De Wedstrijdleidingheeft tevens de mogelijkheid om het toernooi in te korten.
3.2. Inschrijfgeld
Het door de wedstrijdcommissie van de WGTF vastgesteld inschrijfgeld voor het DGTF evenement dient voldaan te worden op de(eerste) speeldag van het toernooi/evenement.
3.3. Ties
In het geval van een gelijke stand voor de nummer één, zal uitgegaan worden van de beste laatste negen, daarna laatste zes, daarna laatste drie en daarna laatste hole.
3.4. Regels
De regels waaronder de DGTF toernooien worden gespeeld, zijn:
A. De "Rules of Golf" zoalsvastgesteld door de R&A.
B. De "Local Rules" van de te spelen baan. Deze worden niet in dit reglement opgenomen aangezien ze aan regelmatige verandering onderhevig zijn en afhankelijk zijn van de locatie.
3.5. Melden
Iedere speler dient zich uiterlijk 30 minuten voor de eerste starttijd van de wedstrijd in te schrijven (en af te rekenen) bij de wedstrijdtafel (tenzij anders aangegeven). Iedere speler dient zich 10 minuten voor zijn/haar starttijd te melden op zijn/haar eerste tee.
3.6. Scorekaart
Men ontvangt de scorekaart (voor de eerste ronde) aan de wedstrijdtafel. Direct nadat een ronde is voltooid, moeten de scorekaarten worden ingeleverd bij de wedstrijdtafel. Wanneer een scorekaart 30 minuten na voltooiing van de ronde nog niet is ingeleverd, wordt de betreffende speler gediskwalificeerd. Uitdrukkelijk wordt verwezen naar hetgeen omtrent "scorekaart" in de "Rules of Golf" is bepaald.
3.7. Gemotoriseerd vervoer
Het is op straffe van diskwalificatie niet toegestaan om tijdens het spelen van eenronde, zich op de baan te verplaatsen middels een gemotoriseerd voertuig,tenzij door de wedstrijdleiding goedgekeurd.
3.8. Speelsnelheid
Indien er geen verzachtende omstandigheden zijn, dient men zich te houden aan devolgende richtlijnen bij het spelen van 18 holes:
2 bal 4 uur
3 bal 4 uur en 15 min
4 bal 4 uur en 30 min
3.9. Meetapparatuur
Gebruik van apparatuur voor het opmeten van afstanden tijdens de wedstrijd is toegestaan. Verboden is gebruik van die meetapparatuur die naast afstanden ook slopes meet en Nationaal en /of Internationaal is en/of wordt verboden. (Dit betreft een rangefinder)
3.10 Tee
De keuze van de tee wordt bepaald door de lengte van de baan. De maatstaf is 6000 meter en de marge is 100 meter . De beslissing van de wedstrijdcommissie is doorslaggevend. De te spelen tee wordt op de scorekaart vermeldt.

4. Algemene bepalingen

4.1. Disciplinaire procedure bijovertreding
Indien blijkt dat een lid van de WGTF Tour één van de regels hierboven beschreven heeft overtreden kan de Wedstrijdleiding overgaan tot:
a. Kleine overtreding: Officiële waarschuwing. 
b. Grote overtreding: Onderzoek waarna besluit volgt. Dit besluit zal ten hoogste 28 dagen na de overtreding genomen worden en schriftelijk worden bevestigd.
De boeteoplegging kan variëren van minimaal € 50,- tot maximaal een bedrag van € 200,- en eventueel een schorsing voor één of meerdere door de Wedstrijdcommissie te bepalen wedstrijden. Als de betrokken speler het oneens is met het besluit (genoemd onder a of b) kan hij/zij het besluit laten toetsen door de secretaris van het bestuur. Dit besluit is dan vatbaar voor hoger beroep bij de Commissie van Beroep.
De Wedstrijdleiding bepaalt of er sprake is van een kleine of een grote overtreding. Uitspraken van de Commissie van Beroep zijn bindend. Bij afwezigheid van een commissie van beroep zal het bestuur deze vervangen.
4.2. Onvoorzien
Indiende reglementen niet voorzien in een bepaalde situatie, beslist de Wedstrijdleiding of de Wedstrijdcommissie. Indien de Wedstrijdleiding of Wedstrijdcommissie ter plaatse niet tot een besluit kan komen zal E.J. Verstraten een bindende beslissing nemen.
- einde -
 

Aanvraag-icon-blue-lang-left